Sở dĩ có sự tiến bộ này là do những nguyên nhân sau:

- Dân số tăng nhanh, tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất của nhân dân.

- Do nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Tích lũy được kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

(Nguồn: trang 43 sgk Lịch Sử 6:)