- Thị tộc:

     + Là nhóm hơn 10 gia đình và có chung dòng máu

     + Quan hệ trong thị tộc : công bằng, bình đẳng, cùng làm, cùng hưởng. Lớp trẻ tôn kính cha mẹ, ông bà và cha mẹ đều yêu thương và chăm sóc tất cả con cháu của thị tộc.

- Bộ lạc:

     + Là tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau và có chung một nguồn gốc tổ tiên.

     + Quan hệ giữa các thị tộc trong bộ lạc là gắn bó, giúp đỡ nhau.

(Nguồn: trang 10 sgk Lịch Sử 10:)