Niên đạiTên phong tràoKhu vực
1-5-1919Phong trào Ngũ tứ ở Trung QuốcĐông Á
1919-1922Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ KìTây Nam Á
1921-1924Cộng hòa nhân dân Mông CổĐông Bắc Á
1901-1936Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đamĐông Dương
1918-1920-1926Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ raĐông Dương
1930-1931Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt NamĐông Dương
1930-1935Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêuĐông Dương
1926-1927In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nôĐông Nam Á hải đảo

Xem tiếp...

- Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

- Phong trài dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung.Từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít.

Xem tiếp...

- Ngày 4-5-1919: Phong trào Ngũ Tứ.

- Sự truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7-1921).

- Năm 1926-1927: Chiến tranh cách mạng.

- Năm 1927 - 1937: Nội chiến.

- Tháng 7-1937: Cuộc kháng chiến chống Nhật, Quốc-Cộng hợp tác chống Nhật.

Xem tiếp...

- In-đô-nê-xi-a bị thực dân Hà Lan xâm lược đô hộ. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nước này diễn ra rất sôi nổi, mạnh mẽ.

- Trong nhiều năm, nhất là những năm 1926-1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra. Tất cả những cuộc khởi nghĩa này đều do Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (ra đời tháng 5-1920) lãnh đạo.

- Tuy nhiên, do những sai lầm về đường lối mà các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong những năm 1926-1927 đã thất bại và bị khủng bố, quần chúng nhân dân đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Xu-các-nô - lãnh tụ của Đảng Quốc dân lãnh đạo.

Xem tiếp...

- Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức.

- Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành lập và lãnh đạo phong trào.

- Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 nước.

Xem tiếp...