- Ngày 4-5-1919: Phong trào Ngũ Tứ.

- Sự truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7-1921).

- Năm 1926-1927: Chiến tranh cách mạng.

- Năm 1927 - 1937: Nội chiến.

- Tháng 7-1937: Cuộc kháng chiến chống Nhật, Quốc-Cộng hợp tác chống Nhật.

(Nguồn: Bài 2 trang 103 sgk Lịch sử 8:)