Sông Cấm có thể là:

  • Sông Cấm ở Hải Phòng;
  • Sông Cấm ở Nghệ An.

(Nguồn: Wikipedia)