Chu (nước) có thể là:

  • Chu (邾), một nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. (Nay thuộc tỉnh Sơn Đông)
  • Chu (周), một nước chư hầu thời Xuân Thu, lãnh thổ nằm trong địa giới của nhà Chu. (Nay thuộc tỉnh Thiểm Tây)

(Nguồn: Wikipedia)