Vĩnh Thuận có thể là tên gọi của:

Việt Nam

Trung Quốc

  • Huyện Vĩnh Thuận thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)