Chùa Chân Tiên có thể là:

  • Chùa Chân Tiên ở Hà Tĩnh.
  • Chùa Chân Tiên ở Hà Nội.

(Nguồn: Wikipedia)