- Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp.

- Sự phát triển của phong trài công nhân quốc tế.

- Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.

(Nguồn: Bài 2 trang 74 sgk Lịch sử 8:)