Những chính sách của Công xã Pa-ri phục vụ cho nhân dân lao động.

(Nguồn: trang 37 sgk Lịch Sử 8:)