- Từ công cụ ghè đẽo và công cụ bằng đá mài ( rìu, bôn).

- Làm đồ gốm.

- Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ.

(Nguồn: trang 28 sgk Lịch Sử 6:)