Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân và quận Nhật Nam thuộc Châu Giao.

(Nguồn: trang 53 sgk Lịch Sử 6:)