Các cuộc nổi dậy của đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra trên những địa bàn rộng lớn; lợi dụng địa hình rừng núi có ý nghĩa:

Gây cho địch nhiều thiệt hại

Buộc địch phải rút lui hoặc nhân nhượng một số quyền lợi.

(Nguồn: trang 151 sgk Lịch Sử 11:)