* Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là vì:

     + Thời gian kéo dài nhất 10 năm (1885 -1896).

     + Địa bàn hoạt động rộng lớn khắp 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

     + Nghĩa quân được tổ chức chặt chẽ, chia thành 15 thứ quân.

     + Nghĩa quân chế tạo được súng trường( súng 1874)

     + Phương thức tác chiến:tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt...

(Nguồn: trang 133 sgk Lịch Sử 11:)