- Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:

     + Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

     + Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

     + Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

(Nguồn: Câu 1 trang 46 sgk Sử 11:)