Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

- Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng

- Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

(Nguồn: Câu 1 trang 36 sgk Sử 11:)