Thời gianTên nướcNăm giành độc lập
Cuối XVIIIỞ Haiti bùng nổ cuộc đấu tranh (1791) chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Lu-véc-tuy-a.

- Năm 1803 thắng lợi .

- Haiti thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Nam Mĩ.

- Cổ vũ phong trào đấu tranh ở Mĩ La-tinh.

20 năm đầu thế kỉ XX

+ Mê hi cô

+ Áchentina

+ Urugoay

+ Paragoay

+ Braxin

+ Pê-ru

+ Colômbia

+ Ecuađo

1821

1816

1828

1811

1822

1821

1830

1830

(Nguồn: Câu 2 trang 30 sgk Sử 11:)