- Làm sáng tỏ khái niệm về cuộc cách mạng tư sản.

     + Mục đích : lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản được tự do phát triển.

     + Lực lượng lãnh đạo : giai cấp tư sản.

     + Động lực cách mạng : đông đảo quần chúng nhân dân.

     + Kết quả, ý nghĩa : nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

- Tìm những điểm giống và khác với cuộc Duy tân Minh Trị để giải thích.

(Nguồn: Câu 1 trang 8 sgk Sử 11:)