- Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

- Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Xem tiếp...

- Hai Bà Trưng:

     + Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Đông Hán xâm lược, giành độc lập tự chủ cho dân tộc.

     + Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược nhà Hán để bảo vệ nền độc lập tự chủ vừa giành được.

- Lý Bí:

     + Liên kết với các hào kiệt nổi dậy khởi nghĩa chống quân nhà Lương giành được thắng lợi.

     + Thành lập nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ.

- Triệu Quang Phục:

     + Kế tục sự nghiệp của Lý Bí tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương giành thắng lợi.

- Khúc Thừa Dụ:

     + Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đánh đổ ách thống trị của nhà Đường.

     + Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ giành thắng lợi đá đánh dấu sự thắng lợi về cơ bản của cuộc đấu tranh vũ trang hơn nghìn năm Bắc thuộc.

- Ngô Quyền :

     + Trừ khử tên nội phản Kiều Công Tiễn

     + Chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược của nhà Nam Hán.

     + Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã mở ra một thời kì mới- thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Xem tiếp...

- Năm 40: Hai Bà Trưng khởi nghĩa

- Năm 100, 137, 144: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam

- Năm 157: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân

- Năm 248: Khởi nghĩa Bà Triệu

- Năm 542: Khởi nghĩa Lý Bí

- Năm 687: Khởi nghĩa Đinh Kiến, Lý Tự Kiên

- Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

- Năm 776: Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Năm 905: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

- Năm 938: Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

Xem tiếp...

- Nguyên nhân thắng lợi:

     + Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân.

     + Sự lãnh đạo của Ngô Quyền, đặc biêt trong việc sử dụng nghệ thuật quân sự.

- Ý nghĩa lịch sử:

     + Nêu lên ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta

     + Xác định vững chắc nền độc lập của Tổ quốc

     + Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ. Đưa dân tộc bước sang một kỉ nguyên mới

Xem tiếp...