Vĩnh Lộc có thể là:

Địa danh

Nhân danh

  • Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc (1926-2009), Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

(Nguồn: Wikipedia)