Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 2016)

Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng có ý nghĩa nhiều mặt, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử đấu tranh lâu dài, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Thông tin Truyền thông
  • Tác giả: PGS. TS Ngô Đăng Tri
  • Năm xuất bản: 07-2016
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 485
  • Hình thức: Bìa mềm