• Nhà xuất bản: Tổng Hợp TPHCM
  • Tác giả: Trương Thị Hòa, Phan Đăng Thanh
  • Năm xuất bản: 12/2014
  • Trọng lượng (gr): 1030
  • Kích thước: 16x24
  • Số trang: 565
  • Hình thức: Bìa Cứng
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 192500.0
  • Giá bìa: 250000.0

Công cuộc lập hiến ở Việt Nam bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, với sự vận động của các phong trào yêu nước đấu tranh giành độc lập, đòi dân quyền, mong có một chế độ dân chủ, tiến bộ và bộ máy cầm quyền tận tụy phục vụ nhân dân. Tất cả không ngoài yêu sách đòi chính quyền thực dân, phong kiến xây dựng Hiến pháp cho nước Việt Nam.

Đến khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 9-11-1946. Đó là một bản Hiến pháp tiến bộ ở Đông Nam Á lúc bấy giờ. Nước Việt Nam chuyển mình từ ba xứ thuộc địa bảo hộ, quân chủ phong kiến, trở thành một quốc gia độc lập, dưới chính thể cộng hòa.

Từ đó đến nay, Nhà nước cách mạng Việt Nam - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã xây dựng bốn bản Hiến pháp (năm 1946, 1959, 1980 và 1992). Các Hiến pháp kế thừa nhau và phát triển liên tục trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, tiến theo con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp hiện hành (năm 1992) vừa được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai vào ngày 28-11-2013.

Để cung cấp tài liệu cho các giới bạn đọc tiện tham khảo trong khi học tập, tìm hiểu Hiến pháp một cách có hệ thống, đầy đủ, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam của hai đồng tác giả Luật sư Phan Đăng Thanh và Luật sư Trương Thị Hòa.

Nội dung sách gồm có hai chương:

Chương I: Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945.

Chương II: Thực tiễn lập hiến dưới chế độ cách mạng ở Việt Nam qua các thời kỳ.

Cuối sách có phần phụ lục gồm toàn văn các bản Hiến pháp của Nhà nước cách mạng Việt NAM TỪ TRƯỚCTRƯỚC ĐẾN NAY, đặc biệt là nội dung Hiến pháp hiện hành sau khi đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất vào ngày 28-11-2013.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.