• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
 • Tác giả: Institute of Military History
 • Năm xuất bản: 10-2018
 • Kích thước: 14 x 20.5 cm
 • Số trang: 342
 • Giá bán: 250000.0
 • Giá bìa: 250000.0
Hồ Chí Minh Thought On The Military (Tư Tưởng Quân Sự Hồ Chí Minh)
 • Chapter 1: Spirit of the people and the nation
 • Chapter 2: Hồ Chí Minh Thought on revolution for colonial lieration
 • Chapter 3: Synthesis of Hồ Chí Minh Thought on armed uprising
 • Chapter 4: Hồ Chí Minh Thought on people\'s war
 • Chapter 5: Hồ Chí Minh Thought on forming the People\'s Armed Forces
 • Chapter 6: Hồ Chí Minh Thought on military art
 • Chapter 7: Hồ Chí Minh Thought on constructing revolutionary bases, the rear and national defense