• Số trang: 248
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 350000.0
  • Giá bìa: 350000.0

54 dân tộc Việt Nam sưu tầm, tuyển chọn nhiều hình ảnh mới phản ánh các mặt đời sống, sinh hoạt, văn hóa xã hội và bổ sung những thông tin, số liệu mới về các dân tộc Việt Nam; Đồng thời về hình thức trình bày cũng được cải tiến nhắm thể hiện rõ nét đặc trưng của từng dân tộc...góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam...