Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

(Nguồn: Bài 3 trang 45 sgk Lịch sử 8:)