Phong tràoMục đíchHình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
Phong trào Đông du (1905-1909)Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộBạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản
Đông Kinh nghĩa thục (1907)Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộTruyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lậpMở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp
Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)Chống đi phu, chống sưu thuếTừ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động

(Nguồn: Bài 1 trang 149 sgk Lịch sử 8:)