Nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh chống Pháp và chống triều đình.

(Nguồn: trang 124 sgk Lịch Sử 8:)