Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu, nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam.

(Nguồn: trang 50 sgk Lịch Sử 6:)