Sự thất bại của An Dương Vương để lại bài học vô cùng quý báu:

- Tinh thần cảnh giác không mắc mưu kẻ thù.

- Chuẩn bị lực lượng mạnh, vũ khí tốt.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng mới có đủ sức mạnh chống ngoại xâm.

(Nguồn: trang 45 sgk Lịch Sử 6:)