Bảng ghi có đơn vị thời gian là ngày, tháng, năm ; có 2 loại lịch là Âm lịch và Dương lịch.

(Nguồn: trang 6 sgk Lịch Sử 6:)