* Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô đã gặt hái được những thành tựu to lớn:

- Kinh tế:

     + Công nghiệp phát triển mạnh, sản lượng công nghiệp tăng vọt đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

     + Nông nghiệp có bước tiến vượt bậc; từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật được cơ giới hóa.

- Văn hóa – Giáo dục:

     + Xóa mù chữ, thống nhất hệ thống giáo dục.

     + Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập THCS ở các thành phồ.

- Xã hội:

     + Xóa bỏ chế độ người bóc lột người

     + Cơ cấu XH thay đổi, gồm: công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức XHCN.

     + Đời sống nhân dân nâng cao.

- Đối ngoại:

     + Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Châu Á - Châu Âu và Mỹ.

     + Khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

(Nguồn: Câu 2 trang 58 sgk Sử 11:)