• Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả: Đinh Văn Đức
  • Năm xuất bản: 01-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 579
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 176000.0
  • Giá bìa: 320000.0

Tiếng Việt Lịch Sử Trước Thế Kỷ XX - Những Vấn Đề Quan Yếu

Trong ngôn ngữ học Việt Nam (Việt ngữ học), cho đến nay, rải rác đây đó đã có những công trình về tiếng Việt lịch sử, tuy nhiên, việc nghiên cứu tiếng Việt lịch sử theo huớng ngôn ngữ học mới chỉ bắt đầu đuợc quan tâm từ thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX ở truờng Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Cho đến thời điểm này, có rất nhiều vấn đề phức tạp đã và đang tiếp tục được bàn thảo và chỉ hy vọng mỗi người nghiên cứu góp một tay đẩy cỗ xe nghiên cứu nhích thêm một bước. Các công trình nghiên cứu lĩnh vực này gồm nhiều lối, nhiều cách thức tiếp cận. Chẳng hạn, nghiên cứu theo thời đoạn, theo diễn tiến, theo hồi quy với các bình diện như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn tự,... Vài mươi năm qua, trong địa hạt này đã có một số công trình nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Tài Cẩn, Xtankevich N.v, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Ngọc San, Đinh Văn Đức, Lê Quang Thiêm, Nguyễn Thiện Giáp, Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiêu,... Tuy nhiên, vẫn cần đến một nghiên cứu có tính hệ thông hơn với những khảo sát cụ thể về lịch sử tiếng Việt qua từng giai đoạn.