Vai trò quyết định của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

1. Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

2. Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, giải phóng lãnh thổ của mình.

3. Giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước khỏi ách phát xít. Tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức tiêu diệt chúng.

4. Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.

5. Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.

(Nguồn: Câu 2 trang 101 sgk Sử 11:)