Phong Trào Đồng Khởi (1959 - 1960) Trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước (1954 – 1975)

Trong quyển “Lịch sử nước ta" (1941), được viết khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng các câu thơ lục bát:

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Câu thơ hàm chứa một nội dung về phương pháp luận sử học (sự cần thiết phải học lịch sử dân tộc) và phương pháp học tập lịch sử (phải biết để hiểu (tường) lịch sử). Qua lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, Bác Hồ đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

“Xét trong lịch sử Việt Nam,

Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông,

Oanh oanh, liệt liệt con Rồng, cháu Tiên”

Một dân tộc như vậy không thể chịu ách áp bức, bóc lột, bị khinh khi, nên phải “mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.” Bài học đoàn kết rút ra từ lịch sử, trở thành một tư tưởng, nguyên lý, chiến lược đấu tranh:

“Dân ta nên nhớ chữ đồng,

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”

 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Công Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Kích thước: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 200
  • Hình thức: Bìa mềm