Hồ Chí Minh A Brilliant Thinker (Hồ Chí Minh Nhà Tư Tưởng Lỗi Lạc)
  • Ho Chi Minh, revolutionary leader, politician (1890-1969), Viet Nam
  • Political views
  • Social views 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả:
  • Năm xuất bản:
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Số trang: 538