Bùi Tá Hán (1496-1568), là một danh tướng có công khôi phục nhà Hậu Lê (thời Lê Trung Hưng, 1533-1789) trong lịch sử Việt Nam.

Bùi Thế Đạt (chữ Hán: 裴世達; 1704-1778) là tướng nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông có công đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài giữa thế kỷ 18 và tham gia chiến dịch Phú Xuân 1774-1775 đánh chiếm Thuận Hóa-Quảng Nam, mở đất Đàng Ngoài; ông cũng là người vẽ bản đồ Hoàng Sa thế kỷ 18.

Bùi Thị Nhạn (chữ Hán: 裴氏雁, ?- 1802) là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư. Sau này, khi trở thành vợ chính thức của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ), bà được tấn phong làm Chính cung Hoàng hậu, và sau đó là Hoàng thái hậu khi con bà (?) là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi vua nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.

Bùi Thị Xuân (chữ Hán: 裴氏春; 1771-1802) là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, là vợ Thái phó Trần Quang Diệu và là một Đô đốc của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.

Bùi Thức Kiên (1813-1892) là một nhà nho. Ông ơớ quê là xã Yên Đồng, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc xã Châu Phong, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh). Bùi Thức Kiên đỗ Cử nhân năm Canh Tý 1840 (niên hiệu Minh Mạng thứ 21), sau đỗ Hoàng giáp vào năm Tự Đức thứ 2 1848. Ông giữ các chức quan: Đốc học Bình Định, Phủ thừa phủ Thừa Thiên, Biện lý Lễ bộ, Tuần phủ Hưng Yên, Tham tri Lễ bộ, Tham tri Lại bộ và Tham tri Hình bộ, Thượng thư Lễ bộ, Tổng đốc Hà Ninh. Vì để thành Hà Nội thất thủ, ông bị cách chức và bị đục tên ở bia Tiến sĩ ở Huế. Sau khi mất, ông được truy phục hàm Thị lang và cho khắc lại tên ở bia Tiến sĩ.