Bài 5: Các nước Đông Nam Á

(Nguồn: Câu 1 trang 25 sgk Sử 9:)