Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Học sinh tự xác định trên biểu đồ.

(Nguồn: trang 13 sgk Lịch Sử 9:)