Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

    Học sinh tự làm.

(Nguồn: trang 106 sgk Lịch Sử 7:)