Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

- Nhà vua có quyền cao nhất trong mọi công việc: đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử những người có tội...

- Vua còn được coi là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

(Nguồn: Bài 3:)