Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ La-tinh.

Xem tiếp...

Vì trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Xem tiếp...

Thời gianCuộc cách mạng
7-1830Cuộc cách mạng tư sản ở Pháp, lan nhanh sang Bỉ, Đức, Ý,...
1848-1849Cách mạng tư sản tại châu Âu
1859-1870Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga-ri-ban-di thống nhất từ dưới lên
1864-1871Sự thống nhất nước Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu - thống nhất từ trên xuống
1858-1860Tại Nga nổ bạo động
2-1861Sắc lệnh nông nô ở Nga

Xem tiếp...

1804Ha-i-ti
1809E-cu-a-do
1810Ac-hen-ti-na
1811Pa-ra-goay
1818Chi-le
1819Co-lôm-bi-a
1821

+ Mê-hi-cô

+ Goa-tê-ma-la

+ Ex-xan-va-do

+ Hôn-đu-rat

+ Cô-xta-ri-ca

+ Pe-ru

1822Bra-xin
1825Bô-li-vi-a
1828U-ru-goay

Xem tiếp...