Việc khai hoang đã tăng diện tích canh tác nhưng ruộng đất bỏ hoang nhiều, vì nông dân bị địa chủ cường hào cướp ruộng đất nên họ phải lưu vong.

Xem tiếp...

    Việc đẩy mạnh công cuộc khai hoang đã tăng thêm diện tích ruộng đất canh tác, giải quyết việc làm cho dân nghèo.

Xem tiếp...

    - Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất, ở kinh đô ở Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ thống từ trung ương đến địa phương.

    - Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long).

    - Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc ( Thừa Thiên).

    - Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.

Xem tiếp...