Tên cuộc kháng chiếnThời gianLực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống1075 – 107710 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ1-12583 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên1-125850 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên12-128730 vạn

(Nguồn: trang 81 sgk Lịch Sử 7:)