NămSự kiện
1010Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
1054Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
10 – 1075Quân ta hành quân tiến hành đánh thành Ung Châu.
1077Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
12 - 1226Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
01 - 1258Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
01 - 128550 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
05 – 1285Quân ta phản công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước.
12 – 1287Quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta.
04 – 1288Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

(Nguồn: Bài 2 trang 81 sgk Lịch sử 7:)