Thời gianSự kiện
2500 năm TCNHình thành vương quốc trên lưu vực sông Ấn.
Từ 1500 năm TCN đến thế kỉ III TCNXuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Hằng ; nước Ma-ga-đa ra đời.
Từ thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IVẤn Độ bị chia cắt. Đầu thế kỉ IV được thống nhất.
Từ đầu thế kỉ IV đến đầu thế kỉ VISự thống trị của Vương triều Gúp – ta.
Thế kỉ XII đến thế kỉ XVISự thống trị của Vương triều Hồi giáo Đê – li.
Đầu thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIXSự thống trị của Vương triều Ấn Độ Mô – gôn.

(Nguồn: Bài 1 trang 17 sgk Lịch sử 7:)