- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

- Khẳng định nhân dân ta từ đời này sang đời khác sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho dân tộc khi kẻ thù kéo đến xâm lược.

Xem tiếp...

* Họ Khúc đã giành độc lập lại cho đất nước:

   - Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

   - Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

   - Năm 906, vua Dường buộc phải phong Khúc Thừa dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

* Để củng cố chủ quyền, họ Khúc đã làm:

   - Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận cấp xã.

   - Xem xét và định lại mức thuế.

   - Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

   - Lập lại sổ hộ khẩu.

Xem tiếp...

- Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, tháng 3 – 931, không đầy nửa năm, sau cuộc xâm lược của Nam Hán, từ Ái Châu, Dương Đình Nghệ đem quân ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

- Quân cứu viện đến, Dương Đình Nghệ chủ động đem quân ra ngoài thành tấn công, quân địch tan vỡ, tướng chỉ huy của địch Trình Bảo bị giết chết. Đạo quân cứu viện của giặc bị tiêu diệt.

- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Xem tiếp...

   Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích: kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó với quân xâm lược.

Xem tiếp...

- Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

- Cuộc sống của người Việt do người Việt tựu cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

- Những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

Xem tiếp...