Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ cùng đất của mình. Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình, Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.

Xem tiếp...

- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng, Mai Thúc Loan xứng đế (Mai Hắc Đế) và chịn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.

- Mai Thúc Loan liên kết với các nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.

Xem tiếp...

- Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.

- Có đường giao thông từ Trung Quốc tới Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận.

- Quân lính của bọn đô hộ ngày càng nhiều.

- Nhân dân rên xiết dưới ách đô hộ của nhà Đường.

Xem tiếp...

- Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã giành lại được quyền làm chủ đất nước (tuy chỉ trong một thời gian. Năm 791, nhà Đường lại đem quân dàn áp, Phùng An nối nghiệp cha không đỡ nổi đã đầu hàng giặc).

- Tuy khởi nghĩa chỉ giành thắng lợi một thời gian nhưng thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân kiên quyết đứng dậy giành chủ quyền dân tộc, lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.

Xem tiếp...

Vì Phùng Hưng là người có uy tín trong vùng, nhân dân căm thù chính sách bóc lột nặng nề của nhà Đường. Đường Lâm lại là mảnh đất có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. Vì vậy, khi khởi nghĩa bùng nổ đã được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

Xem tiếp...