Chúng vẫn thực hiện âm mưu muốn đồng hóa nhân dân ta.

(Nguồn: trang 53 sgk Lịch Sử 6:)