- Nhà nước Văn Lang tổ chức rất đơn giản, chia làm 3 cấp (chỉ có vài chức quan)

   + Trung ương do vua Hùng đứng đầu, có Lạc hầu, Lạc tướng giúp.

   + Bộ do Lạc tướng đứng đầu.

   + Làng, bản (chiềng chạ) do Bồ chính đứng đầu.

- Nhà nước chua có quân đội, chưa có luật pháp.

- Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản nhà nước.

Xem tiếp...

- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc.

- Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng các sông lớn.

- Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.

- Mở rộng giao lưu và tự vệ.

Xem tiếp...

Truyện Thánh Gióng chứng tỏ rằng trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung đột. Truyện nói lên ý thức tự vệ chống xâm lược của cư dân Lạc Việt thời kì đó.

Xem tiếp...

Đây là mũi giáo đồng và dao găm đồng, vũ khí để tự vệ, để chiến đấu khi có xung đột giữa các bộ lạc, giữa người Lạc Việt với các tộc người khác.

Xem tiếp...

Truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh nói về hoạt động chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nó còn thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Lạc Việt trong việc chống lại thiên nhiên để bảo vệ cuộc sống của mình.

Xem tiếp...