Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu trong những năm 1950-1970 đã đạt được rất nhiều thành tựu:

     + Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, sản lượng công nghiệp tăng cao gấp hàng chục lần.

     + Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng nhu cầu trong nước.

     + Tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào cuộc sống.

Các nước Đông Âu tư xuất phát điểm thấp đã phát triển trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

Xem tiếp...

Trong những năm 1945-1950: Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn.

     + Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh.

     + Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.

Xem tiếp...

Thời gianSự kiện
1946-1949Diến ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.
1/10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953-1957Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959-1978Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978-2000Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Xem tiếp...

Thời gianSự kiện
10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
8/1948Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập.
9/1949Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời.
6/1950-7/1953Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.
2000Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên

Xem tiếp...

Nội dung cơ bản:

- 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.

- Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

     + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

     + Tiến hành cải cách và mở cửa.

     + Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

     + Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000:

- Về KT:

     + GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

     + Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu CN-DV tăng cao.

     + Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về KHKT: Đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò quốc tế của nước này được khẳng định.

Xem tiếp...